Servicevoorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door HINEN. Op de hele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar HINEN. HINEN biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze website beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door onze website te bezoeken, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende algemene voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn door hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om al uw minderjarige gezinsleden toe te staan deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten inzake auteursrechten).
U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten of aanpassingen daaraan. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, complete of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te monitoren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF SERVICES (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen uit een beperkte hoeveelheid bestaan en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of services die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen daarvan kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
Wij kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de website worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn eveneens onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 7 - LINKS NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal of websites van derden, of voor andere materiaal, producten of services van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, services, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 8 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen') naar ons verstuurd, dan stemt u ermee in dat wij, op elk moment, zonder enige beperking, de opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website negatief kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 9 - PERSOONLIJKE GEGEVENS
Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 10 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op beschrijvingen van producten, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en verkrijgbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 11 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of landelijke voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, beledigen, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, pretexten, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

SECTIE 12 - VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, stipt, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onmogelijkheid om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen de HINEN-website, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of vervolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de services of producten die via de Service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

SECTIE 13 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

SECTIE 14 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 15 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Als wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 16 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 17 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar ons worden gestuurd via service@hinen.com.